6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz, DÜNDARLAR MAKİNA SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. ( DÜNDARLAR ), çalışan adaylarına, çalışanlarına, müşterilerine, iştiraklerine ve ortaklarına, misafirlerine veya her ne ad altında olursa olsun ilişki içerisinde bulunduğu üçüncü kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda teknik ve idari tüm gereklilikleri yerine getirmeye azami dikkat ve özen göstermektedir. Yasal sorumluluğumuz gereği KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 Elde edilmiş olan ve elde edilecek özel nitelikli kişisel verilerinizde dahil olmak üzere kişisel verileriniz işçi-işveren ilişkileri, finansal ve ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, işlenebileceğinibildiririz.
Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması
Kişisel verileriniz kanunen yetkili kılınmış, kamu -özel tüzel kişilikleri, Dündarlar tarafından yetkili kamu- özel kişilikleri veya adli mercilerle paylaşılabilecektir. Söz konusu paylaşımlar çerçevesinde kişisel verileriniz yurt içinde ve yurt dışında işlenebilecektir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi Kapsamında Haklarınız
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
A-    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
B-    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
C-    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
D-    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
E-     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
F-   KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
G-    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
H-    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.